Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Otázky a odpovede

Kategórie
 • 1. Kedy mám nárok na motivačné štipendium?

  Motivačné štipendium priznáva svojim študentom vysoká škola v súlade so štipendijným poriadkom a kritériami priznávania štipendií pre študentov školy. Štipendijný poriadok našej vysokej školy  a kritériá pre priznanie motivačného štipendia pre študentov DTI pre aktuálny akademický rok sú zverejnené na našej internetovej stránke. Motivačné štipendium sa priznáva najviac desiatim percentám študentov príslušnej vysokej školy z objemu finančných prostriedkov, ktoré pre tento účel vyčlení príslušnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu ministerstvo školstva. Pri priznávaní motivačného štipendia v podmienkach našej školy sa prihliada na výsledky v oblasti
  štúdia, plnenie študijných povinností alebo dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti vedy, výskumu, vývoja alebo ďalšej tvorivej odbornej činnosti za uplynulý akademický rok.  

 • 2. Mám nárok na sociálne a motivačné štipendium aj ako externý študent?

  Sociálne štipendium priznáva svojim študentom vysoká škola na základe zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov. Sociálne  štipendium  prispieva  na úhradu nákladov spojených so štúdiom a priznáva sa po splnení ustanovených podmienok študentom dennej formy štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike. Na sociálne štipendium má študent právny nárok a na jeho priznanie je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných  osôb.
  Na sociálne štipendium nemá nárok študent,
  a) ktorý  študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
  b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  c) ktorý študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia pre daný študijný program alebo
  d) ktorý študuje externou formou štúdia.

 • 3. Kde všade sa môžem zamestnať ?

  viď profil absolventa pri jednotlivých študijných programoch

 • 4. Je možnosť platiť školné na splátky?

  nie

 • 5. Ako často prebieha výučba (externé aj denné štúdium)?

  Pre každý semester aj ročník je to individuálne. Rozloženie prednášok na jednotlivé víkendy závisí od toho, ako je postavený rozvrh na semester.

 • 6. Kde nájdem predmety, ktoré sa budú vyučovať (na konkrétny študijný program)?

  Predmety si môžete nájsť v Študijnom programe, ktorý je zverejnený na stránke školy - tu.

   

 • 7. Sú prednášky povinné?

  Pre denných študentov áno, sú hodnotení aj na základe dochádzky na jednotlivé prednášky a semináre.

  Pre externých študentov v zásade nie, ale  závisí to najmä od vyučujúceho a podmienok získania zápočtu, resp. skúšky.

 • 8. Aký je postup vkladania záverečných prác do CRZP?
 • 9. Ako postupovať v prípade, ak sa nemôžem zúčastniť štátnej skúšky?

  Ak sa študent nemôže zúčastniť na štátnej skúške z dôvodov zdravotných,
  pracovných, atď., je povinný požiadať rektora DTI o odklad štátnej skúšky
  (dôvody uvedie v žiadosti). Ak je žiadosti vyhovené, prihlasuje sa na
  náhradný termín (cca október daného akademického roku). Náhradný termín SŠ spoplatnený nie je.

 • 10. Ako postupovať v prípade, ak som klasifikovaný/á z BP, resp. DP stupňom FX?

  Ak študent nesplní podmienky (neodovzdá záverečnú prácu  v určenom termíne, prípadne je klasifikovaný FX), môže požiadať o opravný termín (cca október daného AR), na štátnu skúšku sa neprihlasuje. Je povinný podať žiadosť o predĺženie skúškového obdobia, ak nemá ukončené skúšky z predchádzajúcich ročníkov. Opravný termín SŠ je spoplatnený, viď smernica o školnom apoplatkoch.
  Ak študent splnil podmienky k ŠS (má všetky skúšky, záverečnú prácu
  ohodnotenú známkou, okrem FX), má právo požiadať rektora o náhradný termín štátnych skúšok (závažný dôvod - zdravotný), termín bude určený rektorom v mesiaci september. Títo študenti náhradný termín štátnej skúšky neuhrádzajú. Môžu sa ospravedlniť pred termínom št. skúšky, resp.3 dni po termíne št. skúšky.