Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Rigorózne konanie

 • Vysoká škola DTI v zmysle § 53 ods. 9 a 10 a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 27 Študijného poriadku VŠ DTI prijíma v roku 2022 prihlášky na rigorózne pokračovanie v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy (kód 7605) Ekonómia a manažment (kód 6213).

  Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

  • Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr“.).
  • Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore Ekonómia a manažment, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr“.)

   

  RIGORÓZNE KONANIE

  • Rigorózne konanie sa začína podaním prihlášky s prílohami.
  • Prihláška na rigoróznu skúšku sa posiela poštou a musí obsahovať:
   • Riadne vyplnené tlačivo PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNE KONANIE
   • Prílohy:
    • úradne overená kópia vysokoškolského diplomu,
    • úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. osvedčenia o štátnej skúške,
    • životopis,
    • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku, ak sa nostrifikácia vyžaduje,
    • zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má.
  • Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, rektor vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.
  • O prijatí uchádzača na rigorózne konanie rozhodne rektor.
  • Rozhodnutie o prijatí uchádzača na rigorózne konanie spolu s výzvou o zaplatení poplatku za rigorózne konanie dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.
  • V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.
  • Rigorózna práca je samostatná odborná práca, ktorá prináša nové poznatky, obsahuje vlastný výskum realizovaný uchádzačom. Rozsah rigoróznej práce je 90 - 120 normostrán bez príloh. Rigorózna práca je písaná v štátnom jazyku alebo v českom jazyku. Ak je rigorózna práca napísaná v inom ako štátnom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku (8-10 strán).
 • Na stiahnutie

 • Uchádzač podáva prihlášku aj s prílohami na adresu:

  Vysoká škola DTI
  Sládkovičova 533/20
  018 41 Dubnica nad Váhom

  alebo e-mailom na: berova@dti.sk

   

  POPLATKY:

  • Poplatok za rigorózne konanie PaedDr.:  639,- EUR
  • Poplatok za rigorózne konanie PhDr.:  669,- EUR
  • Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní titulu PaedDr. resp. PhDr.: 52,00 EUR

   

  TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC

 • Na stiahnutie

 • Uchádzač môže predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce, ktorú po posúdení odbornou komisiou môže rektor schváliť. Téma rigoróznej práce nesmie byť zhodná s témou diplomovej práce uchádzača.

  RIGORÓZNE SKÚŠKY

  Uchádzač musí rigoróznu prácu odovzdať do 12 mesiacov od prijatia uchádzača na rigorózne konanie. Po posúdení a prijatí rigoróznej práce na obhajobu a po splnení všetkých podmienok, ktoré sú na vykonanie rigoróznej skúšky stanovené zákonom a internými predpismi školy, môže uchádzať pristúpiť k rigoróznej skúške. Termín rigoróznej skúšky určí rektor.

  RIGORÓZNA SKÚŠKA pozostáva z:

  • obhajoby rigoróznej práce,
  • zo skúšky z určených študijných predmetov:
  1. predmety zo širšieho vedného základu:
  • pedagogika – všeobecná pedagogika, teória vyučovania, teória výchovy, metodológia pedagogického výskumu,
  • psychológia - psychológia školy, učenia a výchovy, aplikácia sociálnej psychológie v škole, aplikácia psychológie osobnosti v škole,
  1. predmet súvisiaci so zameraním rigoróznej práce (odborová didaktika)

   

  TÉZY NA RIGORÓZNE SKÚŠKY

 • Na stiahnutie

 •  

  TÉZY NA RIGORÓZNE SKÚŠKY -  PhDr. Manažment

 • Na stiahnutie

 • Podrobnejší postup rigorózneho konania je určený Študijným poriadkom VŠ DTI

  INFORMÁCIE

  PaedDr. Simona Vojtášová Berová, poverená referentka pre rigorózne konanie
  Mobil: +421 917 351 365
  E-mail: berova@dti.sk