Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium

 • Vysoká škola DTI ponúka uchádzačom o štúdium v akademickom roku 2024/2025 magisterské štúdium v akreditovaných študijných programoch:

   

  1. UČITEĽSTVO EKONOMICKÝCH PREDMETOV

  Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
  Forma štúdia: denná, externá
  Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denná a externá forma)
  Metóda štúdia: kombinovaná

  2. MANAŽMENT

  Študijný odbor: ekonómia a manažment
  Forma štúdia: denná
  Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
  Metóda štúdia: kombinovaná

   

  PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

  • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa § 56 ods. 2 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

  • Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

   

  PRIJÍMACIE KONANIE:

  • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky. Prihlášky môžete podať poštou, alebo e-mailom. Odporúčame prihlášku zaslať  poštou.
  • O ďalšom postupe budú uchádzači zo strany našej vysokej školy informovaní.

   

   

  Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

  Riadne vyplnené tlačivo

  Prílohy:

  • úradne overená kópia vysokoškolského diplomu (absolventi VŠ DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
  • úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške (neplatí pre absolventov VŠ DTI)
  • úradné overená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu (neplatí pre absolventov VŠ DTI)
  • životopis (platí aj pre absolventov VŠ DTI).

   

  TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK

  Riadny termín: do 31. 03. 2024
  Náhradný termín: do 30. 06. 2024
  Dodatočný termín: do 30. 09. 2024

   

  ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE (UEP)

  Školné a poplatky sa uhrádzajú na základe vystavenej faktúry. Faktúry budú zasielané na mailové adresy (uvedené v prihláške) najskôr od polovice augusta 2024.

   

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

  Školné na semester v akademickom roku 2024/2025: 589,- eur (v dennej i externej forme štúdia)
  Poplatok za zápis: 79,-eur (neuhrádzať popredu; platí sa až na základe faktúry za školné a zápisné)
   

  ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE (Manažment)

  Školné a poplatky sa uhrádzajú na základe vystavenej faktúry. Faktúry budú zasielané na mailové adresy (uvedené v prihláške) najskôr od polovice augusta 2024.

   

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

  Školné na semester v akademickom roku 2024/2025: 679,- eur (v dennej i externej forme štúdia)
  Poplatok za zápis: 79,-eur (neuhrádzať popredu; platí sa až na základe faktúry za školné a zápisné)
   

   INFORMÁCIE

  Riadne vypísanú a podpísanú prihlášku na štúdium s prílohami je potrebné zaslať na adresu:
  Vysoká škola DTI
  Sládkovičova 533/20
  018 41 Dubnica nad Váhom
   
  alebo e-mailom na: prihlasky@dti.sk 
   
  Mobil:   +421 915 756 022
  Email:     ihuzovicova@dti.sk 
  Web:       www.dti.sk
 • Na stiahnutie