Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

 •  

  DIDAKTIKA TECHNICKÝCH PROFESIJNÝCH PREDMETOV

   

  Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Forma štúdia: denná, externá
  Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma), 4 roky (externá forma)
  Metóda štúdia: kombinovaná

   

  PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

   

  Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa § 56 zákona je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

  Ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona:

  • o štúdium sa môžu uchádzať absolventi  2. stupňa štúdia v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy resp. absolventi 2. stupňa inžinierskeho štúdia (platí len pre absolventov fakúlt technického zamerania, ktorí majú ukončené doplňujúce pedagogické štúdium – DPŠ), alebo absolventi príbuzných študijných odborov podľa rozhodnutia rektora,
  • pedagogická a odborná prax u uchádzačov je vítaná.

   

  Predpokladaný počet prijatých doktorandov na dennú formu štúdia: 5

  Predpokladaný počet prijatých doktorandov na externú formu štúdia: 15

   

  Prijímacie konanie sa začína dňom podania písomnej prihlášky spolu s prílohami.

   

  Prihlášku na štúdium podáva uchádzač do 28.8.2024

   

  Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém dizertačnej práce.

  K prihláške uchádzač priloží:

  • podpísaný životopis,
  • overenú fotokópiu dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu),
  • rámcový projekt dizertačnej práce (podľa vybranej témy),
  • zoznam publikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej činnosti,
  • prosíme uviesť cudzí jazyk, z ktorého uchádzač vykoná skúšku formou prijímacieho testu (napr. anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk).

   

  V prihláške sa nevyžaduje na str. 2 výpis výsledkov štúdia.

   

  Povinnou súčasťou prijímacieho konania v zmysle § 57 ods. 3 zákona je prijímacia skúška.

  Na prijímacie skúšky bude pozvaný uchádzač (mailom alebo telefonicky), ktorý podal včas riadne vyplnenú prihlášku na štúdium s požadovanými prílohami.

   

  Prijímacie skúšky sa budú konať dňa 17.9. 2024 o 9:00 hod. v budove Vysokej školy DTI, Ul. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom.

   

  Forma a rámcový obsah prijímacej skúšky:

  • rozprava k téme a projektu budúcej dizertačnej práce (podľa vybranej témy dizertačnej práce),
  • preverenie znalostí z jadra daného študijného programu,
  • test z jedného svetového jazyka (nutnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka na úrovni B2).

   

  Prihlášku zašlite poštou na adresu:

  Vysoká škola DTI

  Doktorandské štúdium

  Ul. Sládkovičova 533/20

  018 41 Dubnica nad Váhom

  Prihlášku je možné podať aj elektronicky:  https://mais.dti.sk/eprihlaska/

   

  ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM


  Didaktika technických profesijných predmetov

   

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

  Školné na semester v akademickom roku 2024/2025: 969,- eur denná forma, 969,- eur externá forma

 • Na stiahnutie

 •  

   

  MANAŽMENT

   

  Študijný odbor: Ekonómia a manažment
  Forma štúdia: denná
  Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma)
  Metóda štúdia: kombinovaná

   

  PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

   

  Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa § 56 zákona je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

  Ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona:

  • Úspešné absolvovanie 2. stupňa štúdia v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment, alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa iného zamerania a zároveň je povinný predložiť doklad, ktorý potvrdzuje orientáciu uchádzača zodpovedajúcu profilu príslušného študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási (napr. potvrdenie o ukončení inej formy manažérskeho vzdelávania, prípadne doklad o minimálne trojročnom pracovnom zaradení uchádzača, ktoré zodpovedá profilu príslušného študijného programu).
  • Úspešné absolvovanie príbuzných študijných odborov podľa rozhodnutia rektora.
  • Pre zahraničných uchádzačov o doktorandské štúdium v slovenskom jazyku je okrem úspešného absolvovania 2. stupňa štúdia ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium aj preukázanie jazykovej spôsobilosti študovať študijný program v slovenskom jazyku.
  • Téma a projekt budúcej dizertačnej práce, kde študent uvedie svoju základnú odbornú a vedeckú orientáciu, ktorou chce naplniť tému dizertačnej práce.
  • Školiteľ pre tému z daného študijného programu.
  • Pedagogická a odborná prax u uchádzačov je vítaná. 

   

  Predpokladaný počet prijatých doktorandov na dennú formu štúdia: 25

   

  Prijímacie konanie sa začína dňom podania písomnej prihlášky spolu s prílohami.

   

  Prihlášku na štúdium podáva uchádzač do 28.8.2024 

   

  Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém dizertačnej práce.

  K prihláške uchádzač priloží:

  • podpísaný životopis,
  • overenú fotokópiu dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu),
  • rámcový projekt dizertačnej práce (podľa vybranej témy),
  • zoznam publikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej činnosti,
  • prosíme uviesť cudzí jazyk, z ktorého uchádzač vykoná skúšku formou prijímacieho testu (napr. anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk).

   

  V prihláške sa nevyžaduje na str. 2 výpis výsledkov štúdia.

   

  Povinnou súčasťou prijímacieho konania v zmysle § 57 ods. 3 zákona je prijímacia skúška.

  Na prijímacie skúšky bude pozvaný uchádzač (mailom alebo telefonicky), ktorý podal včas riadne vyplnenú prihlášku na štúdium s požadovanými prílohami.

  Prijímacie skúšky sa budú konať dňa 17.9.2024 o 9:00 hod. v budove Vysokej školy DTI, Ul. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom.

   

  Forma a rámcový obsah prijímacej skúšky:

  • test z jedného svetového jazyka, nutnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka na úrovni B2 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca – SERR / CEFR);
  • preverenie znalostí z profilových predmetov daného študijného programu,
  • rozprava k téme a projektu budúcej dizertačnej práce.

   

  Prihlášku zašlite poštou na adresu:

  Vysoká škola DTI

  Doktorandské štúdium

  Ul. Sládkovičova 533/20

  018 41 Dubnica nad Váhom

  Prihlášku je možné podať aj elektronicky:  https://mais.dti.sk/eprihlaska/

   

  ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM


  Manažment

   

  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

  Školné na semester v akademickom roku 2024/2025: 1190,- eur denná forma

 • Na stiahnutie