Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Konferencia 2022 ,,Kuchárska kniha pre život“

 •  

  12. mája 2022 sa konal 8. ročník konferencie ,,Kuchárska kniha pre život“ s podnázvom Pozitívna edukácia – teória a skúsenosti z online vzdelávania stredných a vysokých škôl v európskom kontexte.

  Cieľom konferencie bolo v rámci vedeckých, teoretických východísk a praktických odporúčaní z praxe formulovať závery pre pedagogickú prax v oblasti aplikovania pozitívneho prístupu učiteľa v online priestore. Ambíciou organizátorov bolo vytvorenie online priestoru na interakciu odborníkov, študentov doktorandských učiteľských študijných programov, študentov VŠ a učiteľov ZŠ a SŠ.

  V úvodnej časti konferencie boli prezentované pozvané prednášky:  doc. Pavla Zubala, ktorý upriamil pozornosť fenomén interkultúrnej kompetencie. Uvedenú kompetenciu vníma ako prienik inakosti a inklúzie v závislosti na aktuálny vývoj spoločenského a pedagogického diskurzu.

  Zaujímavú prednášku prezentoval dr hab Mieczyslaw Dudek, ktorý zdôraznil moderné a nové trendy v edukácii žiakov s autizmom. Venoval pozornosť praktickým odporúčaniam pre učiteľov v každodennej edukačnej realite. Vyslovil výzvy a limity integrácie a inklúzie žiakov s autizmom v bežných a špeciálnych školách.   

  V logickom slede zamerania svojej prednášky pokračovala Dr. Kušnírová, ktorá prezentovala výsledky svojho výskumného šetrenia zameraného na podporu inklúzie prostredníctvom školských podporných tímov prostredníctvom online komunikácie.  Príspevok prezentoval aktuálne a praktické zistenia od učiteľov.

  V rámci výstupov predstavila doc. Porubčanová metodiku zaoberajúcu sa digitálnymi technológiami a ich  integráciou v edukácii od Mgr. Hozáka.

  Zo sekcie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov upriamujeme pozornosť na  výstup Ing. Lukáša Žida, ktorý predstavil dištančné vzdelávanie – online alebo samoštúdium v kontexte pozitívneho didaktického prístupu. Dáša Oravkinová priblížila problematiku flexibility a kompatibility výučby študentov vysokých škôl humanitného zamerania.  PaedDr. Adriana Pavlikovská venovala pozornosť tvorivému a kritickému mysleniu v práci učiteľa.  

  Prezentované prednášky a príspevky reflektovali na didaktický kontext pozitívneho prístupu k edukácii žiakov stredných škôl ako aj na pregraduálnu prípravu učiteľov a možnosti a limity didaktickej práce učiteľa v online priestore.

  Konferencia sa realizovala ako súčasť vedecko-výskumných projektov: Psychologie positive – paradigme de l´education des étudiants de lénseignement secondaire qui développe les compétences personnelles pour la vie – EEIG-EU/P.Kr/04.04/21;  Implemebtation of modern computer technologies in university student education SAE26.10.2020SK;  IGA09VŠDTI/ 2020 Etická dimenzia  v pregraduálnej príprave učiteľa; IGA10VŠDTI/2020 Integrované digitálne vzdelávanie   determinant rozvoja novej éry zručností  v edukačnej praxi stredných škôl.

   Výstupy z konferencie budú publikované vo vedeckom zborníku online na stránke VŠ DTI.

  Organizátorky ďakujú všetkým účastníkom za participáciu na vedeckom podujatí.

  Hanuliaková Jana a Porubčanová Dáša