Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Pozitívne v školách...

 • III. ročník Kuchárskej knihy pre život, alebo cesty pozitívnej edukácie sa konal opätovne pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku.

  Dňa  23.11. 2016 prevzali úlohu spoluorganizátora podujatia organizovaného VŠ DTI, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dubnici nad Váhom a Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Festival vzdelávania sa tento rok niesol v pozitívnych myšlienkach a prístupoch  smerovania edukácie. Každý deň človek získava veľa informácií, utvára si názory, postoje, formuje svoju osobnosť. V prostredí školy prežije jedinec podstatnú časť vývinu. Je preto v záujme nás všetkých venovať vzdelávaniu a procesu výchovy bdelú pozornosť, pozitívne ju ovplyvňovať, aktívne na nej participovať. Je to úloha kladená nielen na učiteľov ale i na psychológov a rodičov.

  Tretí ročník svojimi pútavými prednáškami a živou diskusiou opäť obohatili osobnosti pedagogickej obce i odborníci z praxe, učitelia, psychológovia, žiaci ZŠ a SŠ.

  Program podujatia otvorili zástupcovia TSK, Ing. Eva Žernovicová vedúca odd. školstva, mládeže a športu a podpredseda TSK Ing. Jozef Trstenský, ktorí okrem iných myšlienok hlavne ocenili snahu organizátorov spájať školy v plodnej diskusií o pozitívnom smerovaní vo vzdelávaní.

  Program stretnutia organizátori koncipovali tak, aby akcentoval na súčasné potreby školy v pozitívnom kontexte. Prof. Zelina vo svojej prednáške zdôrazňoval potrebu orientovať súčasné prístupy k edukácii predovšetkým na sebareguláciu, sebariadenia, disciplinovanú myseľ, charakter žiakov, morálne usudzovanie, schopnosť ovládať svoje správanie a mnohé prejavy človeka, ktoré ovplyvňujú celý jeho život. Za významne faktor kvality našich životov možno považovať schopnosť  kontrolovať svoje myslenie a využitie času, schopnosť racionálneho, estetického a etického hodnotenia.

  Ing. Hargaš, PhD. vo svojom vystúpení prezentoval podnety a konkrétne pedagogicko-didaktické situácie na aplikovanie pozitívnej pedagogiky. V rámci diskusie prezentuje vízie a možnosti práce učiteľa v škole s integrovanými žiakmi, zamýšľa sa nad rozporom medzi prirodzenosťou a kultúrou spoločnosti. Apeluje na kritické zamyslenie sa nad využitím IKT vo vzdelávaní a výchove.  

   Mgr. G. Rozvadský Gugová, PhD. si v rámci rozpravy kladie otázku: Kedy sa zlí ľudia menia na dobrých? Upozorňuje na situačné sily ako napr. moc pravidiel, pohltenie rolou, skupinová zhoda, senzorická deprivácia, duševné otupenie, morálna vyviazanosť a pod., ktoré je možné použiť ku transformácií zla v dobro. Podnetom do diskusie bolo zdôraznenie dôvodov načo nám je  hnev, nenávisť a hanba v našich životoch.

  Mgr. E. Prostredná ako odborníčka z pedagogickej praxe, ktorá sa odborne orientuje na prevenciu voči sociálno-patologickým javom priniesla prezentáciu programov voči agresivite, násiliu, šikanovaniu. Konkretizovala praktické skúsenosti z realizovania preventívnych programov, ktorých cieľom je podpora pozitívnych vlastností žiakov a kreovania pozitívneho podporného bezpečného školského prostredia.

  Konkrétne príklady komplexného hodnotenia žiakov prezentovala Mgr. J. Kramárová. Vo svojom príspevku uvádzala ukážky konkrétnych foriem a metód hodnotenia žiakov v edukačnej praxi. Súčasťou vystúpenia boli prezentácie žiakov základných a stredných škôl, ich reflexia na aktivizujúce vyučovanie a dosahovanie edukačných výkonov. Na záver konferencie, vystúpili Dr. Hanuliaková a Dr. Porubčanová, ktoré prezentovali výzvy pozitívnej edukácie a zamyslenia sa nad možnosťami ako sa dá jednoducho aplikovať pozitívna pedagogika do edukácie, napr. dôrazom na rovnocennosť predmetov, učením sa charakteru žiakov, zdôrazňovaním  pozitivity a šťastia v podmienkach školy, učenia sa srdcom a význam hry v procese učenia. Zároveň vyslali myšlienku a želanie, aby  podnety a vízie cesty k 4. ročníku Kuchárskej knihy pre život boli výzvou pre ostatné školy a tešia sa na ponuky a námety k spolupráci.

   

  PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.

  PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD.