Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

O konferencii po konferencii...

 •  

  Dňa 30. septembra 2019 sa v Spišskej Novej Vsi, na pôde SOŠ drevárskej konal v poradí už VI. ročník konferencie Vysokej školy DTI pod názvom Kuchárska kniha pre život.

   Cieľom konferencie bolo zamerať pozornosť na aktuálne otázky výchovy a vzdelávania, podporiť vzájomné smerovanie základného, stredného a vysokého školstva v regionálnom i globálnom ponímaní. Tohtoročný program bol smerovaný k problematike pozitívnej pedagogiky a uplatňovania pravidiel v škole.

  Prof. Zelina vo svojej úvodnej prednáške zviditeľnil význam pozitívnej psychológie a pedagogiky. Zdôraznil nutnosť systematického zavádzania pravidiel od najvyšších štruktúr riadenia školstva až k školám, žiakom, učiteľom. Pozornosť venoval zjednodušeniu a zároveň zefektívneniu obsahov vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania. Zdôraznil potrebu rozvoja osobnosti cez kompetencie pre prax. Nastavenie žiakov na autoreguláciu, zodpovednosť za svoj rozvoj, smerovanie. 

  V pútavej prezentácii Beata Liptáková následne prezentovala program metal Games Kid Of The Future. Ide o inovatívne formy  zážitkového učenia formou zapojenia tela aj mysle. Do prezentovaných úloh sa zapojili žiaci SOŠ drevárskej.

  PaedDr. Janka Kramárová riaditeľka súkromnej ZŠ v Novej Dubnici prezentovala myšlienky vzdelávania a výchovy žiakov s dôrazom na pozitívne vlastnosti osobností žiakov.  Predstavila viaceré inovatívne prístupy vzdelávania orientované na humánne princípy a rozvoj žiaka. Zo svojej bohatej praxe rozprávala o aktívnych prístupoch zameraných na dieťa. Dôraz kládla na sociálnu komunikáciu a interakciu žiaka s učiteľom a žiakov k sebe navzájom.

   Mgr. Juraj Šimkovič vo svojom príspevku odhalil svoj kúsok života a cez osobné príklady načrtol možnosť ako zvládnuť svoj život a naplniť si sen. Nie vždy ide všetko ľahko, porušenie pravidiel vyvolá reakciu, sankcie. Človek je nútený sa zamyslieť, ak si zvolí aktívny prístup a je schopný plánovať a snívať dokáže zmeniť situáciu a byť úspešný.

  Dáša Porubčanová a Jana Hanuliaková celú konferenciu venovali myšlienkam smerujúcim k pravidlám v škole, v diskusii k príspevkom viedli rozhovory s účastníkmi o možnostiach ich zavádzania a zvútorneného dodržiavania. Účastníkom konferencie odovzdali  autorsky spracovanú metodiku „ Pozitívna pedagogika a pravidlá v škole“, ktorá sa podrobnejšie venuje týmto otázkam.

  Konferencia sa konala pod záštitou Košického samosprávneho kraja a pozvanie prijal a konferencie sa zúčastnil Mgr. Peter Bačkovský, referent pre kontrolu škôl a školských zariadení, poverený riadením odboru.

  Veľmi nás teší, že pozvanie na konferenciu prijal primátor mesta Spišská Nová Ves, riaditeľka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, riaditelia stredných odborných škôl Košického samosprávneho kraja, riaditelia ZŠ mesta Spišská Nová Ves a mnohí pedagogický a odborní pracovníci.

  Veľké poďakovanie patrí SOŠ drevárskej, ktorá bola v spolupráci so SOŠ hotelovou výborným hostiteľom konferencie.

  Veríme že konferencia naplnila vzájomné očakávania a bola inšpiráciou pre ďalšiu pedagogickú prácu všetkých zúčastnených.

   

  PaedDr.  Dáša Porubčanová, PhD

  PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.

   

  Konferencia sa realizovala ako výstup projektu „Stratégie podpory adherencie žiakov k pravidlám v edukačnom prostredí“ Projekt c. 005DTI-4/2018.