Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Medzinárodné vedecko-výskumné projekty VŠ DTI

 •  

  Vysoká škola DTI je zapojená ako riešiteľ za Slovensko do dvoch medzinárodných vedecko-výskumných projektov.

  Univerzita Debrecín, Nullpont Kulturális Egyesület a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület (non profit združenia) v Debrecíne (HU) od roku 2017 realizujú 2 medzinárodné výskumné projekty ako gestorská krajina, a VŠ DTI je ich partnerská organizácia za Slovensko:

  • Projekt EFOP - 5.2.2.-2017-00066 "Učiace sa komunity a spoločenská prestavba : východo - a stredoeurópske skúsenosti na roky 2018 a 2019"
  • Projekt EFOP - 5.2.2.-17-2017-00065 "Univerzálna kultúra"

   

  V oboch projektoch spolupracuje 30 riešiteľov zo štyroch krajín. V rámci projektu sa organizujú každý druhý mesiac intenzívne workshopy, festivaly učenia sa, 4 medzinárodné vedecké konferencie, postery,  exkurzie s prednáškami v edukačných zariadeniach, knižniciach, osvetových a kultúrnych centrách, prehliadky miest, zapísaných v zozname UNESCO.

   

  Ciele,  úlohy a aktivity v oboch projektoch v oblasti vzdelávania a v oblasti kultúrno-výchovnej činnosti mládeže a dospelých, boli stanovené nasledovne:

  • Spracovať a opísať systém inštitucionálneho vzdelávania a kultúrno-výchovnej činnosti dospelých v každej, vo výskume zúčastnenej krajine. Pripraviť databázu odbornej literatúry, knižnej, časopiseckej,  zborníkovej a online forme. Z toho: 20 príkladov z oblasti vzdelávania a 20 z oblasti kultúrno-výchovnej činnosti. Údaje sú súčasťou výskumnej databázy Uni Debrecín.
  • Budovať medzinárodnú sieť inštitúcií (škôl, vzdelávacích inštitúcií, osvetových centier, kultúrnych organizácií, kultúrno- vzdelávacích spoločností, centier voľného času a i.).
  • Spracovať výsledky na tému: učiace sa komunity a univerzálna kultúra z už zrealizovaných výskumov, zo 4 zúčastnených štátov a ich podrobná analýza. Výsledky zberu údajov boli prezentované na workshopoch a konferenciách, napr. HUCER 2018.
  • Spracovať v každej krajine najlepšie príklady z praxe z oboch tém projektu – tvorba databáz, tvorba máp, vo formálnom,  neformálnom i informálnom vzdelávaní  a konkrétny opis: Dobrých príkladov v kultúrnej praxi. Na poli kultúry poslúžia výsledky k posilneniu národnej identity, k možnosti adaptability na podmienky zúčastnených krajín.
  • Výskum a porovnávacia analýza. Pozostávala z metodickej prípravy, návrhu cieľov a metód výskumu, z tvorby dotazníka a zbierania dát na vzorke 550 respondentov zo 4 krajín a zo štatistického spracovania dát, následne ich analýzy a interpretácie.
  • Dva spoločné odborné programy – na tému:“ Týždeň vzdelávania sa– týždeň učenia sa,“ kde sa krajiny predstavovali v rámci Festivalu učenia sa dospelých  a Festivalu kultúry, formou posterov o krajine, formou kvízov, ukážok tradícií a folklóru.
  • Workshopy – študijné cesty.
  • Odborná záverečná konferenciapredstavenie, najdôležitejších výsledkov spoločného riešenia projektov v oblasti edukácie dospelých a na poli kultúry a aktivít s mládežou formou prednášok a tvorba návrhov a odporúčaní pre prax.

   

  V rámci oboch projektov bolo publikovaných niekoľko vedeckých štúdií z výskumu: Učiace sa komunity, na reprezentatívnej vzorke zo 4 zúčastnených krajín, 3 monografie z oblasti: Dobré príklady zo vzdelávacej a kultúrno-výchovnej praxe dospelých, 4 vedecké zborníky z konferencií a 3 krátke filmy.

  Výskum bol zameraný na vzdelávanie sa dospelých po nástupe do pracovného procesu, na možnosti edukácie na pracovisku, na krátkodobé a dlhodobé kurzy, ďalšie vzdelávanie, externé formy štúdia na všetkých stupňoch, prekážky vo vzdelávaní, trh práce a zamestnanosť a i. Z výsledkov vyplynulo , že Slovensko má značné rezervy v oblasti vzdelávania dospelých v porovnaní s EU. Z výskumu vzniklo niekoľko vedeckých štúdií, prezentovaných na 3 konferenciách a uverejnených v zborníkoch z konferencií. Údaje sú tiež uverejnené na webstránke Uni Debrecín.

  Doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.

  Foto: Márkus Edina Ph.D