Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Vianočný a novoročný príhovor rektora Vysokej školy DTI

 •  

  Milé kolegyne, vážení kolegovia,
  študentky a študenti,

  Dovoľte mi, aby som sa Vám aspoň krátko prihovoril v tejto slávnostnej chvíli, keď sa celý svet stíši a určite nepreháňam, keď tvrdím, že sa skoro všetko a každý „sa vypne“. Je tu čas najkrajších sviatkov v roku, čas, keď zvyčajne je priestor na stretnutia rodín pri vianočnom stromčeku a štedrovečernom stole, keď sa „bežne“ rodiny navštevujú, tešia sa, radujú sa a želajú si všetko dobré do nadchádzajúceho sa nového roku. Toto obdobie má svoje čaro, lebo takmer každá naša komunikácia začína novoročným vinšom. Tento rok a tieto sviatky ale do značnej miery sú iné. Nie, podstata Vianoc sa nezmenila, len spôsob oslavy, spôsob komunikácie a spôsob rodinných kontaktov sa „mierne“ upravili podľa súčasnej nelichotivej situácie. Predpokladám, že v tejto modernej pretechnizovanej dobe, nikomu nerobí problémy, aby sa so svojimi blízkymi stretával prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, keď už osobné stretnutia sú rizikové. Musíme sa aj v tejto oblasti trochu uskromniť, vydržať, zrieknuť sa našich zaužívaných zvyklostí, aby sme ešte dlho mohli sláviť najkrajšie dni a najkrajšie sviatky v roku. Rok 2020 zostane v histórii ľudstva nezmazateľne zapísaný ako pandemický. Takto pred rokom sme len od zahraničných spravodajcov počuli (pre nás vtedy ešte bezvýznamné informácie a správy) o šírení neznámeho vírusu v Číne. V priebehu dvoch-troch mesiacov sa „nový corona vírus“ rozšíril po celom svete a témou dňa sa stali pojmy ako ochorenie COVID-19, pandémia, protiepidemiologické opatrenia, dištančné vzdelávanie a pod. Som hrdý na to, že sme toto hektické obdobie v 1. vlne, ale aj v súčasnosti, so cťou zvládli. Odučili sme LS akademického roka 2019/2020 dištančne, naučili sme sa pracovať s portálom MS Teams, ale aj ďalšími elektronickými prostriedkami a prostrediami a do určitej miery sme pokročili aj v elektronizácii vzdelávania. Do akej miery bola táto naša „cesta“ úspešná, ukáže budúcnosť.  Žiaľ prišla aj predpovedaná 2. vlna, ktorá je ešte ničivejšia. Preto sme sa rozhodli, že počas celého zimného semestra bude prebiehať vyučovací proces výlučne dištančne. Toto naše rozhodnutie sa ukázalo ako správne, lebo mnohé vysoké školy, ktoré sa snažili začať akademický rok 2020/2021 prezenčnou formou, v priebehu niekoľkých týždňoch prešli tiež na dištančnú formu vzdelávania. Uvedomujeme si, že všetkým nám chýbajú sociálne kontakty. Sme síce v práci, pracujeme, vzdelávame, prednášame, ale naša škola bez študentov je smutná  a všetci si uvedomujeme, aká dôležitá je prezenčná výučba, dennodenný dialóg študenta a učiteľa, spoločné stretnutia, rokovania, riešenie problémov, výziev a úloh.  Napriek tomu ako jedná z mála vysokých škôl na Slovensku sme úspešne zvládli štátne skúšky v júni, v októbri aj v decembri prezenčnou formou, samozrejme za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení vždy v duchu práve aktuálnych nariadení príslušných orgánov a autorít. Postupne sme aktualizovali vnútorné smernice a pokyny ohľadom pandémie, aby sme chránili zdravie a životy zamestnancov a študentov a vďaka zodpovednému prístupu Vás všetkých, sme toto obdobie (zatiaľ) zvládli.

   

  Milé kolegyne a kolegovia,

  Využívam tento priestor na to, aby som sa Vám poďakoval za Vašu obetavú prácu v prospech našej vysokej školy a našich študentov v naozaj sťažených podmienkach pandémie. Učiteľom a vedeckým pracovníkom za ich vedecké a pedagogické výkony, neučiteľským pracovníkom za ich vysokú profesionalitu v administratíve, prevádzke a všetkých potrebných službách. Moje poďakovanie patrí aj našim študentom, ktorí tiež pohotovo prijali výzvu na spoluprácu na inej báze a prispôsobili si svoje zaužívané zvyklosti tak, aby spolupráca učiteľa a študenta bola aj za týchto podmienok na patričnej úrovni. 

  V mene svojom i v mene celého vedenia Vysokej školy DTI Vám želám krásne, radostné a požehnané vianočné sviatky. Nech spolu so svetlom vianočných sviečok sa vo Vašich rodinách rozžiari svetlo pokoja, radosti, pokory, obety a šťastia. Do roku 2021 Vám želám najmä pevné zdravie, veľa úspechov vo vedeckej i pedagogickej práci, ale aj v súkromí. Študentom želám veľa úspechov pri zdolávaní nástrah náročného štúdia, taktiež im želám, aby sa na našej vysokej škole cítili dobre a študovali s pocitom, že získajú vzdelanie, ktoré ich pripraví pre potreby trhu práce a otvorí im bránu do reálneho profesijného života. Úprimne Vám ďakujem za všetko, čo ste v tomto roku vykonali v prospech našej školy a v prospech celej spoločnosti.

  Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a úspešný bezkovidový rok 2021

  Vám želá Váš

  Tomáš Lengyelfalusy