Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Spomienka na vzácneho kolegu doc. Ing. Jána Lábaja, CSc.

 •  

  doc. Ing. Ján LÁBAJ, CSc.

  narodený 1949 v Muránskej Dlhej Lúke

   

              S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 30. novembra 2021 vo veku 72 rokov opustil náš vzácny kolega, vedec a pedagóg doc. Ing. Ján Lábaj, CSc. Charizma a múdrosť doc. Lábaja je spojená s nesmiernou ľudskosťou a skromnosťou, jednoducho človečinou. Jeho životným naplnením bolo objavovať, poznávať a na profesionálnej a veľmi ľudskej úrovni odovzdávať poznatky.

              Profesijne pôsobil doc. Ján Lábaj na Vysokej škole DTI od roku 2011. Na Katedre didaktiky odborných predmetov prednášal odborné predmety z oblasti strojárstva. Jeho prednášky boli pútavé a u študentov obľúbené. Vo vedecko výskumnej činnosti to bol skutočný odborník, venoval sa simulačným výpočtom z dynamiky tekutín pre priemysel a konzultáciám pre univerzity v oblasti spaľovania, transportu hmoty a tepla. Participoval v medzinárodných  projektoch na úpravách motorov kogeneračných jednotiek pre rôzne alternatívne palivá vyrobené z plastov a iných druhotných surovín. Získal ocenenie za vývoj senzoru s rýchlou odozvou pre meranie teploty plameňa u plno rozmerových motorov na NOVTECH‘96 a za riešenie KEGA 3/6167/08. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií. Viedol desiatky bakalárskych a magisterských prác oponoval habilitačné práce. Získal viaceré patenty z odboru.

   

  Profesijný životopis:

  1973, ukončenie II. stupňa vzdelania VŠ  STU Bratislava, odbor: Technológia palív a tepelná energetika

  1979, ukončenie III. stupňa vzdelania VŠ DTI Bratislava, odbor: Technológia palív a tepelná energetika

  1993, titul docent Žilinská Univerzita v Žiline, odbor: Stavba dopravných strojov a zariadení.

   

  Zamestnania a spolupráca:

  Žilinská univerzita v Žiline

  Spolupráca s praxou - (simulačné výpočty z dynamiky tekutín,) CEIT Žilina, Jihostroj Velešín, Engul Martin.

   

   Najvýznamnejšie publikované vedecké práce :

  Kleinová, A. – Vailing, I. – Lábaj, J. – Mikulec, J. -  Cvengroš, J.  Vegetable oils and animal fats as alternative fuels for diesel engines with  dual fuel operation, Fuel Processing Technology, 92. 2011. 1980–1986, ISSN 03783820.

  LÁBAJ,J. – VAŠKOVIČ, M. – LATIKA, C. Simulácia spaľovania práškového uhlia vo vírivom horáku pomocou CFD, Techsoft Engineering ANSYS 2012, ISBN 978-80-905040-1-1.

  MEDVEDECKÝ, Ľ. - LÁBAJ, J. - SCHUTZ, P. - REPČÍK, D. Simulation Possibilites Concerned to Thermocouple Response Related to Flowing Media Temperature Step Change with the Use of CFD Method. Indian journal of applied research. Roč. 4, č. 2. 2014. s. 21-28. ISSN 2249-555X.

  LÁBAJ, J. -  JANČOŠEK,L. -  KUNC, P.  Simulation computing of combustion of a fuel made from plastic waste in diesel engine. XLVI. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines, Kočovce, 2015, ISBN 978-80-227-4424-9.

  LABAJ, J. -  HUSAR, S.  Analysis of Gear Pump Designed for Manufacturing Processes, Applied Mechanics and Materials, 2015. Trans Tech Publications, Switzerland. No. 805, 2015, ISSN 1662-7482.

   

  Riešil významné vedecké projekty:

  • APVT-20-014702 Výskum a vývoj alternatívnych ekologických bio-palív a bio-mazív z domácich obnoviteľných zdrojov. 2002-2004.  
  • APVT 020-010302 Efektívnejšie využitie primárnej energie paliva nekonvenčným progresívnym princípom premeny tepla na chlad termokompresiou v piestovom spaľovacom motore.  Doba riešenia projektu: 2002-2005.
  • IVU 04/106 Nekonvenčné riešenia tepelných energetických i dopravných prostriedkov. Doba riešenia projektu: 2004 – 2006.
  • APVT-20-018404 Nekonvenčný energetický celok s chladiacim spaľovacím motorom. Doba riešenia projektu: 2005-2007..
  • K -08-011-00 Alternatívne palivá pre energetiku a dopravu. 2008-2010.

   

  Posudzoval desiatky vedeckých projektov:

  • Vplyv oxidačného činidla na proces spaľovania a tepelnú prácu agregátov. Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied reg. číslo 1/0164/10.
  • Opotrebované fritovacie oleje/tuky ako zdroj alternatívnych palív pre dieselové motory. Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied reg. číslo 1/0325/11.
  • Využitie opotrebovaných fritovacích olejov vo výrobe metylesterov mastných kyselín. Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied reg. číslo1/009/09.
  • HZ 4/99 Žilinská univerzita, Výpočet spaľovacích pomerov na horáku rotačnej peceHZ 58/94 Žilinská univerzita Analýza pevných častíc. Meranie teploty v spaľovacom priestore vznetového motora. Fotozáznam spaľovacieho procesu.
  • HZ 35/97 Žilinská univerzita Prúdenie v kotúčovej brzde.
  • Oponentský posudok  k norme STN ISO 8217,  9.5.2006.
  • Oponentský posudok Výskumnej správy pre ministerstvo hospodárstva SR ZP‑522‑004
  • Oponentský posudok pre ministerstvo školstva ČR č. projektu:OE09018. VÝVOJ MOBILNÍHO ROBOTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO RENOVACI JEŘÁBOVÝCH DRAH.
  • OE09018 VÝVOJ MOBILNÍHO ROBOTICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO RENOVACe JEŘÁBOVÝCH DRAH.
  • Oponentský posudok pre ministerstvo školstva SR VEGA 1/0539/13 Opotrebované fritovacie oleje/tuky ako zdroj palív pre dieselové motory.
  • Posudok pre Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Sekcia implementácie OP VaV, Odbor projektového  manažmentu a monitoringu, Stanovisko k žiadosti o zmenu zmluvy k projektu Zlepšenie efektívnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie, od ITMS: 26220220174.
  • KEGA 2013 Implementácia nových prístupov vzdelávania študentov v oblasti strojárskej metrológie s aspektom na zvýšenie ich zručnosti a flexibility, 055ŽU-4/2014.
  • KEGA 2013  Transport tepla z orientovaných teplovýmenných plôch 026ŽU-4/2014.
  • VEGA 1/0742/16 , Vplyv biobutanolu a iných oxygenátov z obnoviteľných surovín na vlastnosti motorových palív.

   

  Jednu z jeho skvelých prednášok si môžete pripomenúť tu: Prednáška doc. Jána Lábaja o budúcnosti vodíkového pohonu