Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Atestácie

 • OZNÁMENIE K ATESTÁCIÁM

  Vysoká škola DTI je podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov atestačnou organizáciou na organizovanie 1. a 2. atestácie pedagogických zamestnancov na základe oprávnenia na organizovanie atestácií č. 1/2024 – AT a oprávnenia na organizovanie atestácií č. 2/2024 – AT, ktoré jej boli vydané MŠVVaŠ SR dňa 14. 2. 2024 v kategóriách:

  • učiteľ (podkategória učiteľ strednej školy),
  • majster odbornej výchovy.

   

  Atestáciu môže vykonať pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca a získal najmenej

  a) úplné stredné odborné vzdelanie, ak ide o prvú atestáciu, alebo

  b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak ide o druhú atestáciu.

   

  Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže vykonať prvú atestáciu najskôr po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.

   

  Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže vykonať druhú atestáciu najskôr po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou.

   

  Informácie k žiadosti o vykonanie atestácie

   

  Pedagogický zamestnanec podáva žiadosť o vykonanie atestácie vrátane atestačného portfólia.

   

  Atestačné portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných pre zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, ktorými sú najmä:

  - doklady o 

  1. získaní požadovaného stupňa a druhu vzdelania (vysvedčenia, diplomy, atď.),

  2. absolvovaní programu vzdelávania (osvedčenia, certifikáty, potvrdenia, atď.),

  - doklady preukazujúce tvorivú činnosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca (publikačná činnosť, učebné zdroje, posudky, opis pedagogickej skúseností, recenzie, externé hodnotenie, atď.) alebo

  - potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydá riaditeľ.

   

   

  Žiadosť o vykonanie atestácie, doklady o ukončenom vzdelaní, atestačné portfólio (v tlačenej forme zviazané) a CD (USB) s atestačným portfóliom žiadateľ doručí na adresu:

   

  Mgr. Katarína Pagáčová, MBA

  Študijné oddelenie

  Vysoká škola DTI

  Ul. Sládkovičova 533/20

  018 41 Dubnica nad Váhom

   

  Poznámka k odovzdaniu žiadosti:

  Žiadateľ doklady o ukončenom vzdelaní a doklady o získaní profesijných kompetencií zviazané v atestačnom portfóliu odovzdá overené alebo v prípade neoverených kópií prinesie žiadosť osobne spolu s originálmi dokladov na porovnanie obsahu kópií.

   

  Najbližší termín pre podanie žiadosti je 15. október 2024.

   

  Vysoká škola DTI do 60 dní od prijatia žiadosti:

  a) posúdi atestačné portfólio,

  b) určí spôsob a formu doplnenia atestačného portfólia vrátane lehoty na doplnenie,

  c) odporučí absolvovanie predatestačného vzdelávania, ak je to potrebné,

  d) určí termín obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky alebo

  e) zamietne žiadosť pre nedostatočnú kvalitu atestačného portfólia.

   

  Kontakt: pagacova@dti.sk

                +421 908 467 677

   

  Cena:

  1. atestácia: 180 EUR

  2. atestácia: 180 EUR

   

  V prípade, ak atestačné portfóliá nebudú v zodpovedajúcej štruktúre podľa tu priloženého vzoru portfólia, budú vyradené.

 • Na stiahnutie