Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Zástupkyňa vedúceho katedry

 • ID:

  KH: streda 08.00 - 12.00

 • Katedra:

  Katedra manažmentu a ekonómie

 • Email:

  bockova@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

  Podieľa sa na výučbe v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy a Ekonómia a manažment.
  Vyučované predmety:
  o     Podnikanie
  o     Podniková ekonomika
  o     Podnikanie v malých a stredných podnikoch
  o    Vybrané kapitoly z personálneho manažmentu 
  o    Vybrané kapitoly z manažmentu ľudských zdrojov
  o    Projektový manažment
   

 • Projekty

  Projekt „Manažér služieb v automobilovom priemysle, operačný program "Vzdelávanie", "Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy"
  Pozícia v projekte: člen projektového tímu, lektor, koordinátor
  Doba riešenia: 01/2012 – 12/2015
  Zúčastnené inštitúcie: Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
  Cieľ projektu: príprava a implementácia študijného programu „Manažment služieb v automobilovom priemysle“
  Výsledky projektu: príprava študijných materiálov, teoretická príprava študijného programu vrátane všetkých jeho súčastí (akreditácia úspešná až v roku 2018)

   

  Projekt KEGA 003DTI - 4/2014 „Diagnostikačný systém identifikácie kompetencií manažérov národných i medzinárodných vzdelávacích projektov“
  Pozícia v projekte: zodpovedná riešiteľka projektu
  Doba riešenia: 01/2015 - 12/2016
  Zúčastnené inštitúcie: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, FAME UTB Zlín, Gnostika Consulting, s.r.o.
  Cieľ projektu: zostavenie diagnostikačného systému identifikácie kompetencií manažérov národných i medzinárodných vzdelávacích projektov (diagnostikačný model bol napokon uplatnený v množstve nadnárodných spoločností a výsledky z projektu ďaleko prekročili očakávania)
  Výsledky projektu: príprava diagnostikačného modelu, čoho výsledkom bolo spracovanie zahraničnej vedeckej monografie na skúmanú tému

   

  Projekt KEGA  005DTI-4/2014 „Sektorová integrácia priestorových dopadov bezpečnostného manažmentu environmentálnych rizík“
  Pozícia v projekte: riešiteľka
  Doba riešenia: 01/2014 – 12/2015
  Zúčastnené inštitúcie: Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Rašinová vysoká škola v Brne
  Cieľ projektu: príprava a  publikácia doposiaľ neexistujúcich edukačných a odborných textov definujúcich a zhrňujúcich získane poznatky s dôrazom na interdisciplinárny presah ich aplikácie pre rôzne odbory a špecializácie vo vysokoškolskom vzdelávacom systéme, ako i v aplikačnej praxi. Tieto budú vychádzať zo súbornej identifikácie bezpečnostných rizika v environmentálnom manažmentu, jeho merania, hodnotenia a výberu rizikových variant a ich implementácie v priestorovom manažmente
  Výsledky projektu: Monografia,  E-learningový kurz vo forme elektronických zdrojov – publikovaný na stránke DTI, ako i na stránkach ostatných pracovísk riešiteľského kolektívu.

   

  Projekt IGA 004DTI/2019 „Preference of Colors of Project Team Members in the Didactic Context of Education in Higher Educations in EU Countries“
  Pozícia v projekte: zodpovedná riešiteľka projektu
  Doba riešenia: 09/2019 - 9/202 
  Zúčastnené inštitúcie: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  Cieľ projektu: porovnať preferencie určitej tímovej role definované Belbinom (2003), (2004) s preferencií farby v kontexte práce v projektovom tíme, pokúsiť sa nájsť odpoveď na otázku, či preferencie konkrétnej farby reflektuje preferenciu určitej tímovej role.
  Výsledky projektu: stanovenie farebnej škály, ktorá ponúka inú sadu typických zástupcov jednotlivých farieb: červenej, modrej, zelenej, žltej, šedej, oranžovej a hnedej, získanie vysokého počtu relevantných teoretických vedeckých a praktických (aplikačných) výstupov, vedecká monografia, konferenčné výstupy

   

  Projekt SAE 29.10.21.P.SK „Aspects of secondary socialization of home-educated pupils in the conditions of the Czech Republic“
  Pozícia v projekte: zodpovedná riešiteľka projektu
  Doba riešenia: 1/2021 – 12/2023 
  Zúčastnené inštitúcie: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Teologická fakulta, Teologický Inštitút, Katolícka univerzita v Ružomberku, Krakowska akademia im. A.F.M.  w Krakowie, West Ukrainian National University
  Cieľ projektu: zistiť, ako prebieha sekundárna socializácia detí z domáceho vzdelávania a bližšie špecifikovať a priblížiť dané aspekty a metódy z pohľadu výchovy rodičov.
  Výsledky projektu: odborná diskusia na rôznych workshopoch a prednáškach, prínos pre študentov pedagogických odborov, ale aj pre učiteľov, domácich vychovávateľov či tvorcov edukačných stratégií. Celkovo téma domáceho vzdelávania nie je empiricky zmapovaná, a preto môže byť tento výskum vhodným príspevkom na doplnenie tejto chýbajúcej oblasti. Konferenčný výstup. Integrácia výsledkov výskumu do vyučovacieho procesu univerzít zapojených do projektu.

   

  Projekt „EEIG 2021 Preferencie farieb členov projektových tímov zostavených podľa Belbinovej metodológie“
  Pozícia v projekte: zodpovedná riešiteľka projektu
  Doba riešenia: 1/2021 – 12/2022 
  Zúčastnené inštitúcie: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Teologický Inštitút, Katolícka univerzita v Ružomberku, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, West Ukrainian National University
  Cieľ projektu: porovnať preferencie určitej tímovej role definované Belbinom (2003), (2004) s preferencií farby v kontexte práce v projektovom tíme, pokúsiť sa nájsť odpoveď na otázku, či preferencie konkrétnej farby reflektuje preferenciu určitej tímovej role.
  Výsledky projektu: stanovenie farebnej škály, ktorá ponúka inú sadu typických zástupcov jednotlivých farieb: červenej, modrej, zelenej, žltej, šedej, oranžovej a hnedej, získanie vysokého počtu relevantných teoretických vedeckých a praktických (aplikačných) výstupov, vedecká monografia, konferenčné výstupy

   


  Projekt „IGA VŠDTI č.004/2020 Sekunárna socializácia domškolákov“ 
  Pozícia v projekte: zodpovedná riešiteľka projektu
  Doba riešenia: 9/2020 – 8/2022 
  Zúčastnené inštitúcie: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovensko, Státní vysoká škola technicko-ekonomická v Jaroslawi, Polsko, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko
  Cieľ projektu: zistiť, ako prebieha sekundárna socializácia detí z domáceho vzdelávania a bližšie špecifikovať a priblížiť dané aspekty a metódy z pohľadu výchovy rodičov.
  Výsledky projektu: odborná diskusia na rôznych workshopoch a prednáškach, prínos pre študentov pedagogických odborov, ale aj pre učiteľov, domácich vychovávateľov či tvorcov edukačných stratégií. Celkovo téma domáceho vzdelávania nie je empiricky zmapovaná, a preto môže byť tento výskum vhodným príspevkom na doplnenie tejto chýbajúcej oblasti. Konferenčný výstup. Integrácia výsledkov výskumu do vyučovacieho procesu univerzít zapojených do projektu.

   

  Projekt „KEGA 001DTI-4/2015 Návrh stratégií správania v náročných sociálnych situáciách v manažmente strednej školy s využitím inovatívnych predikčných softwarových nástrojov“
  Pozícia v projekte: riešiteľka projektu
  Doba riešenia: 1/2015 – 12/2016 
  Zúčastnené inštitúcie: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Baranovičská štátna univerzita, Bielorusko, Užhorodská štátna univerzita, ČVUT Fakulta dopravná, Sungkyunkwan University (SKKU)
  Cieľ projektu: obohatenie poznania v oblasti zvládania náročných sociálnych situácií v manažmente strednej školy tak na metodologickej úrovni ako aj na úrovni rozvoja teórie v tejto oblasti a to využitím inovatívnych prostriedkov predikčných softwarových nástrojov.
  Výsledky projektu: Medzinárodná konferencia: Dnešné trendy inovácií - perspektívy rozvoja stredného školstva. Medzinárodný seminár: Návrh stratégii správania v náročných sociálnych situáciách v manažmente strednej školy využitím inovatívnych prostriedkov predikčných softwarových nástrojov. - Workshop: Prínosy projektu: „Návrh a výber optimálnej stratégie správania v náročných sociálnych situáciách v manažmente strednej školy využitím inovatívnych prostriedkov predikčných softwarových nástrojov. Vedecké práce publikované v nekarentovaných vedeckých časopisoch a v recenzovaných vedeckých zborníkoch.

   

  Projektu „IGA  006DTI/2019 Psychodidaktická, ontogenetická specifika domácího vzdělávání“ 
  Pozícia v projekte: riešiteľka projektu
  Doba riešenia: 1/2020 – 8/2021 
  Zúčastnené inštitúcie: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovensko, Státní vysoká škola technicko-ekonomická v Jaroslawi, Polsko, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko
  Cieľ projektu: zistiť, ako prebieha sekundárna socializácia detí z domáceho vzdelávania, a zmapovať osobné skúsenosti a názory rodičov, ktorí svoje deti vzdelávajú doma.
  Výsledky projektu: Vzdelávacie, konzultačné, poradenské a expertné činnosti. Konfrontácia získaných výsledkov / výstupov so zahraničnými informačnými zdrojmi a zdrojmi. Publikačná činnosť, interpretácia výsledkov / výstupov vo vedeckých zborníkoch a  indexovaných vedeckých časopisov.

   

  Projekt „005KU-4/2022 Individuálne (domáce) vzdelávanie v teórii a praxi“
  Pozícia v projekte: riešiteľka projektu
  Doba riešenia: V štádiu hodnotiaceho procesu.
  Zúčastnené inštitúcie: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Filozofická fakulta Komenského univerzity v Bratislave, Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
  Cieľ projektu: opísať a preskúmať, akým spôsobom je realizované domáce vzdelávanie v rodinách, ktoré si dobrovoľne vybrali túto formu vzdelávania.
  Výsledky projektu: Publikácie vo vedeckých a odborných časopisoch/ zborníkoch na tému individuálneho (domáceho) vzdelávania. Odborná monografia zameraná na individuálne (domáce) vzdelávanie v praxi. Vysokoškolská učebnica zameraná na Montessori prístup vo vzdelávaní. Diagnostické nástroje na zisťovanie údajov od doma vzdelávaných detí a ich rodičov.

   

  Projekt „IGA 007DTI/2019 Analýza kvantitativních hodnotících nástrojů v rukou krizového manažera“
  Pozícia v projekte: riešiteľka projektu
  Doba riešenia: 9/2019 – 8/2020
  Zúčastnené inštitúcie: Univerzita Komenského v Bratislave, Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
  Cieľ projektu: vykonanie podrobnej analýzy kvantitatívnych hodnotiacich nástrojov a ich použitie v praxi krízového manažéra, a to vo finálnom výstupe (výskumnej správe) a ďalších metód nepriamej identifikácie a hodnotiacich kritérií, ktoré vyústi v návrhu vlastného hodnotiaceho kritéria objektívnej povahy, použiteľného v praxi.
  Výsledky projektu: vedecká monografia vydaná v zahraničnom nakladateľstve.
   

 • Publikácie

  ORCID ID:    https://orcid.org/0000-0002-3728-628X    
  WOS Researcher ID: AAE-8115-2022    
  SCOPUS Author ID: 35098151300
      

  5 najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti za posledných 6 rokov:


  ADM  Šimek, V., Oláh, A., Bočková, K. Secondary Socialization of Homeschoolers during the Covid-19 Pandemic. In: Emerging Science Journal. Calabria: Ital Publication, 2021, Roč. 5, s. 141 – 156. ISSN 2610-9182.
  URL: DOI 10.28991/esj-2021-SPER-12
  Registrované v: scopus
  Indikátor časopisu:
  IF (JCR) 2021 = 5,05, Q1


  ADM Škrabánková, J., Bočková, K., Hanák, M. Theory and Practice of Neuromarketing: Analyzing Human Behavior in Relation to Markets. In: Emerging Science Journal. Calabria: Ital Publication, 2021, Roč. 5, s. 44-56. ISSN 2610-9182.
  URL: DOI 10.28991/esj-2021-01256 
  Registrované v: scopus
  Indikátor časopisu:
  IF (JCR) 2021 = 5,05, Q1

   

  ADM Modranský, R., Bočková, K., Hanák, M. Project Manager and Stress in Coping with Demanding Situations in Automotive Industry. In: Emerging Science Journal, Calabria: Ital Publication, 2020, Roč. 4, s. 418-426. ISSN 2610-9182.
  URL: DOI 10.28991/esj-2020-01241
  Registrované v: scopus
  Indikátor časopisu:
  IF (JCR) 2020 = 4,4, Q1

   

  ADM Bočková, K., Šimek, V., Hanák, M. (2021).Does MBA Studies Increase the Value of Human Capital in the Labour Market?.TEM Journal, 10(4), 1857-1868. 
  URL: DOI: 10.18421/TEM104-49.
  Registrované v: scopus, wos
  Indikátor časopisu: https://www.temjournal.com/
  IF (JCR) 2021 = 1,006

   

  ADM Bočková, K., Lajčin, D.,  Lengyelfalusy, T. (2020). Is Project Manager’s Age like a Wine? A Case Study in Petrochemical Industry in EU Countries.TEM Journal, 9(1), 242‐248. 
  URL: DOI: 10.18421/TEM91-34.
  Registrované v: scopus, wos
  Indikátor časopisu: https://www.temjournal.com/
  IF (JCR) 2020 = 1,006