Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., MBA

Vedúci katedry, prorektor pre zahraničné vzťahy a akreditáciu

 • ID:

  KH streda 10.00 - 12.00

 • Katedra:

  Katedra manažmentu a ekonómie

 • Email:

  skoda@dti.sk

 • Telefón:

 • Výučba

  Podieľa sa na výučbe v študijných odboroch Učiteľstvo a pedagogické vedy a Ekonómia a manažment.
  Vyučované predmety:
  o    Kontroling
  o    Základy účtovníctva
  o    Finančný manažment
  o    Finančná analýza a finančné plánovanie
  o    Manažérske účtovníctvo
   

 • Projekty

  Projekt „Reform of Education in Accounting and Auditing in Slovakia“
  Pozícia v projekte: člen projektového tímu
  Doba riešenia: 2/2003 - 09/2005
  Zúčastnené inštitúcie: McGill University Montreal, Canadian International Development Agency Canada, World Bank, Univerzita Mateja Bela, Ekonomická Univerzita Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava, Technická univerzita Košice, Slovenská komora audítorov
  Cieľ projektu: reforma vo vyučovaní účtovníctva na vysokých školách v SR
  Výsledky projektu: adaptácia nového obsahu predmetov „Finančné účtovníctvo 1“, „Finančné účtovníctvo 2“ na bakalárskom stupni štúdia a predmetu „Medzinárodné účtovníctvo“ na inžinierskom stupni štúdia v odbore „Financie, bankovníctvo a investovanie“ na EF UMB v Banskej Bystrici, vedenie kurzov v oblasti IAS/IFRS pod záštitou EF UMB (členom projektového tímu boli kanadskou stranou udelené diplomy „Master Trainer“ oprávňujúce realizovať vzdelávacie aktivity v tejto oblasti)


  Projekt LEONARDO – „DILBAC – Distance Learning in Banking and Accounting“
  Pozícia v projekte: člen projektového tímu
  Doba riešenia: 10/2004 - 10/2006
  Zúčastnené inštitúcie: Univerzita Mateja Bela, Slovenská komora audítorov, Wysza Skola Bankowa, Poznaň, Poľsko, Wysza Skola Bankowa, Gdaňsk, Poľsko, University of Luton, Veľká Británia,  Fachhochschule Amberg-Weiden Hochschule der Sparkassen-Financgruppe, Nemecko
  Cieľ projektu: tvorba e-learningových vzdelávacích modulov v oblasti bankovníctva, podnikových financií a účtovníctva na bakalárskom stupni štúdia 
  Výsledky projektu: vytvorenie elektronických učebných textov, vzdelávacích modulov, ich použitie vo výučbe predmetov „Finančné účtovníctvo“, „Podnikové financie“, „Bankovníctvo“ v odbore „Financie, bankovníctvo a investovanie“ na EF UMB v Banskej Bystrici


  Projekt „Finance and Accounting for Common Europe“
  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ, koordinátor modulu na EF UMB v Banskej Bystrici
  Doba riešenia: 5/2007 - 10/2009
  Zúčastnené inštitúcie: Fakulta financií a účetníctví VŠE, Praha, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica, Rotterdam School of Management, Erasmus Rotterdam University, Faculty of Economics and Business, University of Maribor
  Cieľ projektu: vytvorenie študijného programu v oblasti ekonómie a podnikových financií s vyučovaním v anglickom jazyku
  Výsledky projektu: úspešná akreditácia študijného programu „Business Economics and Management (BEM)“ vyučovanom v AJ na bakalárskom stupni štúdia na EF UMB v Banskej Bystrici, vypracovanie študijnej literatúry pre tento program, taktiež v AJ

   

  Projekt „ Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy – prínos pre celú spoločnosť“
  Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ, koordinátor Aktivity 1 – „Medzinárodné účtovné štandardy“
  Doba riešenia: 11/2009 - 04/2011
  Zúčastnené inštitúcie: Daňové riaditeľstvo SR, Interaudit, s.r.o., Allexis, s.r.o., Slovenská komora audítorov, EF UMB Banská Bystrica, FHI EU Bratislava
  Cieľ projektu: vzdelávanie zamestnancov daňovej správy v oblasti IAS/IFRS
  Výsledky projektu: príprava študijných materiálov, získanie certifikátov o úspešnom absolvovaní kurzov pre ich účastníkov

   

  Projekt „Manažér služieb v automobilovom priemysle, operačný program "Vzdelávanie", "Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy"
  Pozícia v projekte: člen projektového tímu, lektor, koordinátor
  Doba riešenia: 01/2012 - 12/2015
  Zúčastnené inštitúcie: Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
  Cieľ projektu: príprava a implementácia študijného programu „Manažment služieb v automobilovom priemysle“
  Výsledky projektu: príprava študijných materiálov, teoretická príprava študijného programu vrátane všetkých jeho súčastí (akreditácia úspešná až v roku 2018)

   

  Projekt KEGA 003DTI - 4/2014 „Diagnostikačný systém identifikácie kompetencií manažérov národných i medzinárodných vzdelávacích projektov“.
  Pozícia v projekte: zástupca vedúceho projektového tímu
  Doba riešenia: 01/2015 - 12/2016
  Zúčastnené inštitúcie: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, FAME UTB Zlín
  Cieľ projektu: zostavenie diagnostikačného systému identifikácie kompetencií manažérov národných i medzinárodných vzdelávacích projektov (diagnostikačný model bol napokon uplatnený v množstve nadnárodných spoločností a výsledky z projektu ďaleko prekročili očakávania)
  Výsledky projektu: príprava diagnostikačného modelu, čoho výsledkom bolo spracovanie zahraničnej vedeckej monografie na skúmanú tému

   

  Projekt IGA VŠ DTI č. 11/2020 „Fair value in accounting in the light of financial crisis“
  Pozícia v projekte: vedúci projektového tímu
  Doba riešenia: 09/2020 - 01/2022
  Zúčastnené inštitúcie: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Apsley Business School, London, UK, Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
  Cieľ projektu: vyhodnotiť a diagnostikovať výhody a nevýhody používania tejto oceňovacej základne, dospieť k názoru či účtovníctvo v reálnych hodnotách poskytuje alebo neposkytuje relevantné a spoľahlivé informácie pre používateľov účtovnej závierky. Medzi čiastkové ciele patrí vypracovanie podrobnej analýzy týkajúcej sa teoretického pozadia a vývoja tejto oceňovacej základne, ako aj vyhodnotenie potenciálneho budúceho vývoja využívania reálnej hodnoty.
  Výsledky projektu: primárnym výstupom predkladaného projektu je určenie stupňa implementácie projektového riadenia reálnej hodnoty do účtovných závierok obchodných spoločností a zistených skutočností do výukových prípadových štúdií publikovaných vo forme vysokoškolskej učebnice určenej pre vzdelávanie manažérov a projektových manažérov nielen v bakalárskych a magisterských študijných programoch, ale predovšetkým v MBA kurzoch a iných kurzoch manažérskeho a celoživotného vzdelávania.

 • Publikácie

  ORCID ID:    0000-0001-6658-2742    
  WOS Researcher ID:    
  SCOPUS Author ID:    

  Štatistika publikácií a ohlasov k 26-08-2022

  AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách    4
  AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách    3
  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách    2
  ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách    5
  ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch    2
  ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch    19
  ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch    6
  ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WoS a Scopus    8
  AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách    8
  AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách    6
  AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách    1
  AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách    11
  AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách    15
  BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách    9
  BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách    1
  BCI Skriptá a učebné texty    5
  BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch    6
  BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)    2
  BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)    8
  DAI Dizertačné a habilitačné práce    1
  EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch    1
  Spolu:     124


  [1] Citácie, resp. recenzie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch (WoS, Scopus)    68
  [2] Citácie, resp. recenzie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch (WoS, Scopus)    1
  [3] Citácie v zahraničných publikáciách, neregistrované v citačných indexoch    125
  [4] Citácie v domácich publikáciách, neregistrované v citačných indexoch    49
  Spolu:     243

   

  5 najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti za posledných 6 rokov:

   


  AAA Škoda, Miroslav: IFRS 13 effects ofnfair value disclosure quality for investment properties seven years after its application in accounting practice. STS Science Centre, Ltd., London. 2020. 111s. ISBN 978-1-908235-13-8.

   

  AAA Škoda, Miroslav, Juříček, Ludvík: A managerial look at the concept of fair value after the adoption of IFRS 13. - 1. vyd. - Karlsruhe : Ste-Con, 2019. - 164 s. ISBN 978-3-945862-30-8.

   

  ADC Vyklyuk, Jaroslav – Manylich, Mikhailo – Škoda, Miroslav – Radovanovič, Milan M. – Petrovič, Marko, D.: Modeling and analysis of different scenarios for the spread of COVID-19 by using the modified multi-agent systems – Evidence from the selected countries
  In: Results in Physics. – vol. 20, no. 1, (2021), s. 1-12. – ISSN 2211-3797
  URL: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103662 
  Registrované v: scopus
  Indikátor časopisu: IF (JCR) 2021=4,476, Q1

   

  ADC Nedeljkovič Kneževič, Milena - Petrovič, Marko D. - Nedeljkovič, Sladana - Mijatov, Maja - Radovanovič, Milan M. - Gajič, Mirjana - Škoda, Miroslav: Changes in traditional activities of industrial area toward sustainable tourism development
  In: Sustainability. - vol. 11, no. 22 (2019), s. 1-16. - ISSN 2071-1050
  URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/22/6189/htm
  Registrované v: scopus, wos
  Indikátor časopisu:
  IF (JCR) 2018=2,592

   

  ADM Majerčáková, Daniela - Škoda, Miroslav: Fair value in financial statements after financial crisis. In: Journal of Applied Accounting Research. - vol. 16, no. 3 (2015), s. 312-332. - ISSN 0967-5426.
  Registrované v: scopus, wos
  Indikátor časopisu:
  SJR (SCOPUS) [2015-0,22]
  SNIP (SCOPUS) [2015-0,81]